PVDF โปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำล่วงหน้า

ลักษณะของวัสดุ PVDF เน้นเมมเบรน PVDF ฟอกน้ำ บำบัดน้ำเสีย และน้ำใช้ น้ำมัน โลหะหนักน้ำเสีย น้ำ เสีย coking ระหว่างน้ำเสียและการประยุกต์ใช้ของที่ประกอบด้วยวางระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายของแนวโน้มปัจจุบันของเมมเบรน PVDF ด้วย